Fittplanet

Általános Szerződési Feltételek

Amennyiben Ön igénybe szeretné venni a szolgáltatásainkat (fittplanet.blog oldal követése), kérjük figyelmesen olvassa el jelen Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF). A szolgáltatás igénybevételével egyidejűleg a Felhasználó nyilatkozik arról, hogy az ÁSZF -et megismerte és annak minden pontját magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Felhasználó által a szolgáltatás igénybevétele során elfogadott ÁSZF iktatásra nem kerül, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, amelyet rendszerünkben elektronikusan nyilvántartunk. Az ÁSZF módosításáról a Szolgáltató a Felhasználót a legközelebbi weboldalra történő látogatásakor tájékoztatja. A blog működésével kapcsolatosan itt, valamint elektronikus levelezés útján (e-mail: info(kukac)fittplanet.blog) tájékozódhat. Amennyiben nem ért egyet és nem fogadja el jelen ÁSZF -et, úgy kérjük, hogy ne vegye igénybe szolgáltatásunkat.
 

1. Irányadó jog
2. A szerződő felek
3. Az ÁSZF célja
4. Az ÁSZF nyelve
5. Az ÁSZF tárgyi, területi és időbeli hatálya
6. Az ÁSZF elfogadása a Felhasználó részéről
7. A szolgáltatás igénybevétele
8. A szerződés létrejötte, a Felhasználó kötelezettségei
9. A Felhasználó jogai
10. Adatvédelem, adatbiztonság
11. Az ÁSZF módosítása
12. Záró rendelkezések

1. Irányadó jog

A weboldal általános szerződési feltételei a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Felhasználó között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazzák. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően a mindenkor hatályos magyar jogszabályok irányadóak, így különösen:
• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII tv.;
• az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.;
• a 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: új Ptk.);
• a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet.
A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2. Szerződő Felek

Az ÁSZF az alábbi Felek között jön létre határozatlan időre:

2.1. A Szolgáltató:
Név: Kovács Adrienn Barbara e.v.
Székhely: 1147 Budapest, Csömöri út 76.
Hatósági engedély száma: 1/6139-3/2020
Szerződés nyelve: magyar
Adószám: 55625706-1-42
Közösségi adószám: HU55625706
Számlavezető pénzforgalmi szolgáltató: Magnet Bank Zrt.
Pénzforgalmi számla száma: 16200120-18536302
Telefonszám: +36 30 240 1399
E-mail: info(kukac)fittplanet.blog
Weboldal: www.fittplanet.blog
a továbbiakban, mint Szolgáltató,

2.2. A Felhasználó:

Az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a weboldal szolgáltatását igénybeveszi, azaz a blog internetes felületén látogatást tesz, a bejegyzéseket olvassa, követi, megosztja, azokra reagál, illetve a weboldalon regisztrál – a továbbiakban, mint Felhasználó,

3. Az ÁSZF célja


A Szolgáltató által meghatározott ÁSZF célja, hogy részletesen szabályozza:
• a weboldal szolgáltatásait és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket;
• a Szolgáltató és a Felhasználó szerződéses jogait és kötelezettségeit;
• és egyéb, a szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

4. Az ÁSZF nyelve

A szerződés nyelve: magyar

5. Az ÁSZF tárgyi, területi és időbeli hatálya

a) Tárgyi hatály

Az ÁSZF kiterjed:
• minden olyan “elektronikus információs szolgáltatásra”, amelyet a Szolgáltató a blogon keresztül nyújt a Felhasználó részére; továbbá
• ehhez kapcsolódóan a Szolgáltató és a Felhasználó jogaira, kötelezettségeire; továbbá
• a weboldal működésének minden lényeges paraméterére.

b) Területi hatály

A jelen ÁSZF alapján a Szolgáltató a szolgáltatást – tekintettel az internet globális jellegére – nemzetközi szolgáltatásként nyújtja.

c) Időbeli hatály

Az ÁSZF és annak minden módosítása a Szolgáltató által a blog weboldalán nyilvánosságra hozatalától, annak “közzétételétől” hatályos, és annak Szolgáltató általi visszavonásáig, avagy az ÁSZF következő módosításáig érvényes. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató a szolgáltatást biztosítja.

6. Az ÁSZF elfogadása a Felhasználó részéről

Az ÁSZF Felhasználó által történő elfogadása a szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a Felhasználó a szolgáltatást igénybe veszi, azaz a blog weboldalára látogat, és az ÁSZF megismeréséről, elfogadásáról akként nyilatkozik, hogy az internetes felületen erre megjelölt rubrikát bejelöli. Ha a Szolgáltató a Felhasználó utolsó belépése óta eltelt idő alatt az ÁSZF-t módosította, a Felhasználót a változásról belépéskor értesíti, így a Felhasználónak a weboldal használata előtt az új ÁSZF-t újra el kell fogadnia.

7. A szolgáltatás igénybevétele

Szolgáltató a Felhasználó részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a szolgáltatást:

7.1. A szolgáltatás területi hatálya:

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás nemzetközi jellegű szolgáltatásnak minősül!

7.2. A szolgáltatás igénybevétele

7.2.1. A bejegyzések követése a blogon kizárólag online, elektronikus úton lehetséges a www.fittplanet.blog weboldalon.
7.2.2. Amennyiben a Felhasználó belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa, az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben az Olvasó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére. 7.3.3. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

8. A szerződés létrejötte, a Felhasználó kötelezettségei

8.1 Általános jellemzők:

A szerződés a Szolgáltató által üzemeltetett blog felületére történő belépéssel, illetve a jelen szerződési feltételek és az adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával jön létre. A blog oldal tartalma olvasásának nem feltétele a regisztráció, ám az arra történő reagálás (Hozzászólás) csak regisztráció után lehetséges.

8.2 A Hozzászólás és a Moderálás szabályai

Hozzászólás: mindazon információkat, felhasználói tartalmakat magában foglalja, melyeket a Szolgáltató weboldalán a Felhasználók bármelyike (regisztrált Felhasználó, szakértő, blogger, stb.) által elkészített formában közöl, függetlenül a Moderálás lehetőségétől.

Moderálás: a hozzászólások, felhasználói tartalmak utólagos formai és tartalmi szempontú korrekciója, mely magában foglalja a törlést, a Felhasználó jogainak korlátozását, illetve a Felhasználó időszakos vagy végleges kizárását is.

Általános szabályok/alapelvek
8.2.1 A Szolgáltató főszabály szerint nem felel a felhasználói tartalomért a jelen ÁSZF értelmében. A Hozzászólás tartalmáért való felelősség kizárólag a Hozzászólást elhelyező Felhasználót terheli azzal, hogy a Felhasználó teljes körűen köteles helytállni a Szolgáltatóval szemben támasztott minden olyan igényért, amelyet harmadik személy a Felhasználó tevékenységével összefüggésben a Szolgáltatóval szemben érvényesít.
8.2.2 A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a weboldalon a Hozzászólásokat a Szolgáltató utólagosan moderálja. A Moderálás során a Szolgáltató tiszteletben tartja a vélemények különbözőségét, azonban eltávolítja a jogszabályba, illetve a jelen ÁSZF bármely vonatkozó
rendelkezésébe ütköző Hozzászólást.
8.2.3 A Szolgáltató fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a hozzászólási felületek szolgáltatását vagy annak egy részét bármikor korlátozza vagy felfüggessze.
8.2.4 A Hozzászólási lehetőséget a Szolgáltató minden Felhasználó részére biztosítja, akik véleményüket a jelen ÁSZF-ben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak megtartásával tehetik közzé, a kommentálási lehetőségüket kötelesek jogszerű és törvényes célokra és módon használni.
Aki Felhasználóként él a Hozzászólás lehetőségével, ezzel elfogadja az ÁSZF moderálásra és hozzászólásra vonatkozó jelen fejezetében foglalt feltételeket, valamint az ÁSZF általános rendelkezéseiben foglaltakat.

8.3 Szerzői jogok

8.3.1. A Hozzászólás szerzői jogai a Felhasználót illetik, azáltal, hogy a Hozzászólás Szolgáltatóhoz történő eljuttatásával (feltöltésével) a Felhasználó felhasználási engedélyt ad a Szolgáltatónak a
Hozzászólás tárolására, másolására, közvetítésére, többszörözésére, terjesztésére, mely a nyilvánossághoz közvetítés jogát is magában foglalja
8.3.2. A jelen pontban foglalt felhasználási engedély határozatlan időtartamra és – tekintettel az internet globális jellegére – nemzetközi viszonylatra szól. Jelen felhasználási engedély az átdolgozás jogát nem foglalja magában.
8.3.3. A Szolgáltató a Hozzászólások vonatkozásában harmadik személynek felhasználási jogot nem adhat. A jelen pont szerint megadott felhasználási engedély a törölt Hozzászólásokra is kiterjed.
8.3.4. Hozzászólások törlése
8.3.4.1. A Szolgáltató a Hozzászólást csak teljes egészében törölheti, részek törlésére nincs lehetősége. Ezért teljes egészében kerülnek törlésre az ÁSZF-ben foglalt tilalmakba ütköző Hozzászólások. Ebben az esetben a Szolgáltató a Felhasználót a törlésre előzetesen már nem figyelmezteti.
8.3.4.2. Formai szempontból tilos az olyan Hozzászólás közzététele, mely a weboldalak technikai működését, vagy annak rendeltetésszerű használatát akadályozza így különösen:
a) a weboldal működését befolyásoló kódot tartalmaz;
b) programokat, JAVA alkalmazásokat, automatikusan induló file letöltéseket tartalmaz;
c) szöveg nélküli hozzászólást, nagyméretű képet vagy ilyen file-t tartalmaz.
8.3.4.3. Tartalmi szempontból tilos az olyan Hozzászólás közzététele, mely közzétételének időpontjában hatályos jogszabályba, bármely csoport vagy személy jogába vagy jogos érdekébe ütközik, így különösen:
a) bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást tartalmaz;
b) már kimoderált vagy közzétett Hozzászólást ismétel meg (flood);
c) témához nem kapcsolódó bejegyzést tartalmaz (offolás);
d) agresszív, durva, obszcén, fenyegető vagy ízléstelen hangnemben fogalmazott;
e) rasszista, kirekesztő, gyűlöletkeltő, rágalmazó vagy becsületsértő, vagy egyéb személyiségi jogokat sért, illetve ilyen tárgyú weboldalra mutató linket tartalmaz;
f) politikai agressziót vagy politikai agitációt tartalmaz;
g) személyes adatnak az érintett hozzájárulása nélküli közzétételét tartalmazza;
h) Hirdetésnek tekinthető (Hirdetés: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grt.”) 3.§ szakaszának d) pontja szerinti reklám, illetve bármely más,
reklámnak nem minősülő tájékoztatás, a weboldalak felületein elhelyezett bármely anyag, PR cikk, vagy az adatbázisból kikereshető bármely apróhirdetés.);
i) moderátort, a Szolgáltatót vagy a Szolgáltató bármely alkalmazottját sértő, becsmérlő megjegyzést tartalmaz;
j) más Felhasználót (nick-jét) sértő, becsmérlő megjegyzést tartalmaz;
k) olyan hiperhivatkozást tartalmaz, ami olyan weboldalra mutat, melynek tartalma az ÁSZF szabályaiba ütközik; l) szerzői jogot sért (jogsértő képek, plagizálás stb.).
8.3.4.4. Főszabályként a törölt hozzászólásokra érkező válaszok is törlésre kerülnek, kivéve, ha tartalmuk a törölt hozzászólás hiányában is érthető.

8.4 Felhasználó jogainak korlátozása, Felhasználó kizárása

A Szolgáltató jogosult a jelen fejezetben foglalt moderálási szabályokat megsértő Felhasználók jogainak korlátozására, illetve a Felhasználók kitiltására az alábbiak szerint:
a) a jelen fejezetben foglalt szabályokat szándékosan megsértő Felhasználók hozzászólási jogait a Szolgáltató korlátozhatja, akként, hogy meghatározott hírhez vagy cikkhez történő további hozzászólási lehetőséget nem biztosít számára.
b) a jelen fejezetben foglalt szabályokat szándékosan és ismétlődően megsértő Felhasználók összes addig közzétett hozzászólását is törölheti a Szolgáltató. Az ilyen törlést megelőzően a Szolgáltató a Felhasználó regisztrációjában megadott email címén erre figyelmezteti a Felhasználót.
c) amennyiben a Felhasználó Hozzászólásai kirívóan súlyosan és/vagy többször ismétlődően sértik a jelen ÁSZF Hozzászólásra és Moderálásra vonatkozó szabályait, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó időszakos vagy végleges kitiltására. Az időszakos eltiltás terjedelme 1 (egy) naptól 3 (három) hónapig terjedhet. A kitiltást megelőzően a Szolgáltató a Felhasználó regisztrációjában megadott email címén erre figyelmezteti a Felhasználót.

9. A Felhasználó jogai

A Felhasználó a weboldallal kapcsolatos esetleges panaszát az alábbi elérhetőségeinken tudja benyújtani:

Postai úton: Kovács Adrienn Barbara e.v., 1147 Budapest, Csömöri út 76.

E-mail: info(kukac)fittplanet.blog

Weboldalunk felhasználói panasz esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései alapján jár el. A reklamációt a bejelentést követő 5 munkanapon belül kivizsgáljuk.

Az írásbeli panaszt weboldalunk annak beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt, a panaszos által megadott elérhetőségen.

Weboldalunk a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

Az itt nem szabályozott kérdésekre az új Polgári Törvénykönyv, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet szabályai az irányadóak.

A panasz elutasítása esetén weboldalunk írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Abban az esetben, ha Ön panaszával békéltető testülethez fordul, a békéltető testület eljárásában weboldalunkat együttműködési kötelezettség terheli. 

A Felhasználó kifogásaival, panaszaival az alábbi szervezetekhez fordulhat:

– Budapest Főváros XIV. Kerületi Önkormányzat Jegyzője, 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Telefon: +36-1-872-9360; Email: jegyzo@zuglo.hu

– Budapest Főváros Kormányhivatala, V. Kerületi Hivatala, Fogyasztóvédelmi Főosztálya, Fogyasztóvédelmi Osztálya: 1051 Budapest, Sas utca 19. III. emelet, Tel: 06-1-450-2590; Email: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

– Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Mellett Működő, Budapesti Békéltető Testület: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., Telefon: +36-1-488-2131; E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Felhívjuk figyelmét, hogy a békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása tehát a fogyasztó kérelmére indulhat.

Benyújthatja panaszát Európai Bizottság online vitarendezési platformjára is. Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja a következő linken érhető el: Európai Bizottság online vitarendezés      

Weboldalunk nem tartozik semmilyen, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex hatálya alá.

10. Adatvédelem, adatbiztonság

10.1 Adatvédelmi nyilatkozat

A Szolgáltató a regisztráció során megadott személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi irányelvei alapján kezeli. Az adatvédelmi irányelvek a www.fittplanet.blog weboldalon érhetők el.

Kérjük, hogy a blog oldal olvasása, hozzászólás illetve regisztráció előtt minden esetben olvassa el az adatvédelmi irányelveket!

A Felhasználó a Regisztráció vagy Hozzászólás gomb megnyomásával feltétlenül és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az ÁSZF-et, az Adatvédelmi tájékoztatót elolvasta, megértette, tudomásul vette és magára nézve kötelezőnek ismerte el.

10.2. Személyes adatok módosítása:

Megadott személyes adatait a Felhasználó a weboldal felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja, illetve törölheti. Kivételt képeznek ez alól a következő adatok:
Nem módosítható:
• E-mail cím


A regisztráció törlését a vásárló az info(kukac)fittplanet.blog elektronikus levélcímen kérheti.

11. Az ÁSZF módosítása

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor módosítsa.

12. Záró rendelkezések

12.1. A szerződés megszűnése

A Felhasználó bármikor kérheti a szerződés megszüntetését, amelyet a Szolgáltató a Felhasználó személyazonosságának igazolása után tudomásul vesz, és a Felhasználó bloghasználati lehetőségét megszünteti, regisztrációját törli. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a Felhasználó jelen ÁSZF rendelkezéseit nem tartja be, a szerződést egyoldalúan felmondja. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a szerződés megszűnése után is tárolhatja a Felhasználó korábbi reakcióit és hozzászólásait.

12.2. Felelősség

A Felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan hozzászólásért és egyéb reakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel a Felhasználó gondoskodik jelszava megfelelő titokban tartásáról. A Felhasználó ezen felelőssége nem áll fenn, ha jelszava saját hibáján kívül került illetéktelen személy(ek)hez. Ennek bizonyítása a Felhasználó feladata.